Skip to content

Sammanfattning av styrelsemötet 26/1-27/1 2019

Redan på fredagen började styrelsens ledamöter trilla in till en snötäckt och isande friskt Umeå. De som ko på plats lite tidigare spenderade kvällen med lite snickesnack i väntan på att de sista skulle anlända strax innan midnatt med tåget. Majoriteten valde att tåga upp med hänsyn till miljön. Lördagen startade sedan med gemensam frukost i Blåbandslokalen som även skulle användas som möteslokal under helgen.

När mötets formalia var avklarad blev den första punkten en riktig energikick eftersom att målet var att avgöra hur vi på bästa sätt skulle använda de 350.000 kr som Socialstyrelsen beviljat. De stora riktlinjerna målades upp och kansliet fick i uppdrag att stämma av detta mot Socialstyrelsen. Övergripande kan det sägas att det kommer att vara en förstärkning vad gäller Alkohol- och narkotikakunskap såväl internt som externt.

Verksamhetschefen och kassören presenterade sedan sitt omarbetade förslag till arbetsbudget som blivit mer komplex, och därför lättare att förstå. Den tidigare var enklare i formen men gav mindre insikt i vad alla de olika posterna bestod av och blev därför mindre transparent för alla som arbetar med den. Förhoppningen är att detta kommer leda till bättre ekonomistyrning under året och en tydligare presentation och förståelse för årsmötet som fattar de övergripande besluten.

Firmateckningsbeslutet uppdaterades för att bli tydligare då det som fattats på det konstituerande mötet i höstas var lite för vagt formulerat för bankens tycke. Det fattades även beslut om att höja arvodet för vår ekonom med 2 % årligen och löpande, istället för att som tidigare justera det varje år.

Kort sammanfattning av de diskussioner som styrelsen hade:

  • Vad årets prioritering för Almedalen kommer att bli. Det som bedömdes vara mest relevant är alkoholens roll i klimatpåverkan och hur den kan kopplas på ett negativt sätt till en stor del av målen i Agenda 2030.
  • Ett konkret förslag på att gemensamt med UNF – Ungdomens Nykterhetsförbund, verka för att bygga upp en större pool av unga alkoholinformatörer som kan användas av rörelsen och andra som vill öka sin kunskap gällande alkohol och narkotika.
  • Behöver bidragsmodellen omformuleras på något sätt och isåfall vilken typ av beteenden eller verksamheter är det som ska prioriteras. Samtalet fokuserade på vad förbundsstyrelsen såg som prioriterat samt hur medlemsföreningarna skulle involveras på bästa sätt i processen.
  • Midsommarläger och JagLeder-helg diskuterades. Båda planeras och kommer bli av. Preliminärt datum för ledarskapsutbildning är 30/8-1/9 augusti i Stockholm.

Kort sammanfattning av de beslut som fattades:

  • Förbundets stadgar kommer att få en genomgång för att dels leta efter tokerier, men också för att säkerställa att de är i linje med förbundets. Exempelvis finns det skrivningar om att medlemmar bör leva enligt en kristen livsstil, trots att det inte längre är något som förbundet har kvar i några andra delar eller anser vara en del av oss längre.
  • Styrdokumentet för Tobak förändrades så att det inte längre finns lika mycket utrymme för tolkning av vad som gäller. Tidigare fanns formuleringar om att rökning inte skulle ske i grupp, vilket gjorde formuleringar om att alla arrangemang ska vara tobaksfria i sin helhet. Läs den nya versionen på hemsidan, där du även hittar den nya versionen av styrdokumentet för attesträtt.

Kansliet rapporterade också en del av verksamheten och den just nu viktigaste delen är hur arbetet med byte av medlemsregister går. I skrivande stund är allt färdigt förutom importering av 2018 års medlemmar, så styrelsen fick en genomgång och titt på hur systemet ser ut och fungerar i praktiken. Snart kommer alla föreningar ha ett mycket bättre, mer lätthanterligt och framförallt mer mångsidigt medlemsregister att arbeta i. Verksamhetschef Tjarls har också deltagit på sitt första styrelsemöte med Hellidens Folkhögskola och rapporterade att ekonomin ser ut att vända och att det finns flera insatser samt projekt planerade för våren tillsammans med skolan.

Utöver strategi, beslut och formalia så ägnade styrelsen också en stor del av lördagen åt tjo och tjim! Vi åkte ut till ordförande Fredriks föräldrahem där det bjöds på tacos, skoteråkning, snörygby och brädspelande. På bilden till inlägget ser ni hur Fredrik har fotat när han körde Elin som passagerare och Filip som eftersläpare på Snow Racer.