Skip to content

Dokument

styrdokument

Arkivhanteringsplan 2020
Förbundets plan för vad som arkiveras och hur det arkiveras.

Attesträtt 2020
Styrdokument som reglerar vem som får attestera vilka kostnader.

Digitalt träffbidrag 2021
Ett tillfälligt bidrag under 2021 för att öka aktiviteten på förbundets Discordserver.

Delegationsordning 2019
I denna ordning tas ansvarsområden upp som inte regleras av stadgarna §3-§6 och §13 eller ”råden och deras uppgifter” från årsmötet.

Förbundets kommunikationskanaler 2020
Beskriver hur förbundets kommunkationskanaler är tänkta att användas och vem som får använda dem hur.

Förvaltningsorganisation 2019
Detta styrdokument förtydligar de olika rollerna som finns inom förbundet och vad deras arbetsområden är.

Krishantering 2021
Vid en kris inom Sveriges Blåbandsungdom ska följande plan följas. 

Nationellt engagemang 2020
Styrdokument för ideella insatser på förbundsnivå

Policy för hantering av personuppgifter 2018
Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Sveriges Blåbandsungdom samlar in och använder personuppgifter.

Ledare 2018
Förbundets förhållningssätt och åtagande gentemot ideella ledare inom förbundet.

Ledarutbildning med materialet ”JagLeder” 2018
Styrdokument för ledarskapsutbildningsmaterialet JagLeder.

Ledaruppmuntran 2021
Styrdokument för förbundets belöningssystem för ideella ledare.

Tobak och andra nikotinprodukter 2021
Förbundets förhållningssätt gentemot tobak.

Styrdokument för förbundsstyrelsens arbete 2018
Detta styrdokument reglerar förbundsstyrelsens formella arbetssätt, mötesformer, handlingar till möten samt påverkan från medlemmar/distrikt.

dokument beslutade av förbundsårsmötet

Alkohol- och narkotikapolitiskt principprogram 2021 
Förbundets ställningstagande kring alkohol och narkotika.

Verksamhetsplan 2024
Förbundets verksamhetsplan och ambitioner.

Förbundets stadgar
Förbundets nu gällande stadgar

Nya stadgar
Stadgar godkända på ett årsmöte. För att bli gällande ska de godkännas på förbundsårsmötet 2024

kanslidokument

Personalhandbok 
Förbundets förhållningssätt kring personal

Hantering av personuppgiftsincident 
Rutin för att hantera personuppgiftsincidenter