Skip to content

Ordlista för årsmöte!

Kort ordlista!
Årsmöten och föreningsarbete innehåller många konstiga ord, här kommer en lista med förklaringar på några av de vanligaste:

Beslut
Ett beslut är när man har bestämt någonting. Ofta säger man att man “Fattar beslut”. Bifall betyder ja och avslag betyder nej. 

Justerare
Justeraren läser igenom protokollet efter ett styrelsemöte för att se så att det som står är det som sas på mötet. Justeraren skriver sedan under protokollet.

Kassör
Den i styrelsen som sköter bokföringen och har koll på föreningens ekonomi.

Lägga till handlingarna
Ibland fattar man beslut om att lägga något till handlingarna. Det betyder att årsmötet godkänner att det ska läggas med i protokollet.

Motion
En motion är ett förslag som lämnas från en medlem till ett årsmöte eller föreningsmöte.

Ordförande
Ordförande kan syfta till årsmötesordförande som leder årsmötet, fördelar ordet och klubbar beslut eller styrelsens ordförande som väljs på årsmötet och leder styrelsens arbete under året. 

Proposition
En proposition är ett förslag som lämnas från styrelsen till ett årsmöte.

Protokoll
De anteckningar som skrivs under ett möte/sammanträde.

Rösträknare
På ett årsmöte kan det ibland behövas någon som räknar röster. Det kan t.ex. behövas om det är många medlemmar med på årsmötet och det är väldigt jämt i någon särskild fråga.

Sammankallande
Den som är sammankallande i en styrelse eller grupp är den som ser till att alla vet om att det är dags för möte. I en styrelse är det ofta ordförande som har det uppdraget.

Sekreterare
Den person som skriver anteckningar/protokoll under ett möte. Ofta så menas styrelsens sekreterare, men årsmötet väljer en sekreterare bara för årsmötet, som inte måste vara samma. 

Styrelsemöte
Ett styrelsemöte/sammanträde är det tillfälle då styrelsen träffas för att fatta beslut (bestämma saker). Vid styrelsemöten skriver man alltid protokoll.

Suppleant/ersättare
En suppleant eller en ersättare är en person som ska vara beredd att hoppa in om någon annan som valts till ett uppdrag inte har möjlighet att genomföra det. T.ex. om en av de valda revisorerna blir sjuk  hoppar revisorssuppleanten in.