Skip to content

På väg mot nya stadgar!

2019 inleddes ett arbete med att omarbeta förbundets stadgar från grunden. Detta utifrån att det funnits en mängd frågor genom åren som inte kunna besvaras av de nuvarande stadgarna och problem som följer med detta. Dessutom har rörelsen förändrats där SBU har krävt större självständighet med slutmålet att bli likvärdiga Sveriges Blåbandsförbund i Blåbandsrörelsen. 

Arbetet har däremot inte skett i isolering, utan tvärtom har ambitionen varit att förtydliga hur relationen med vuxenförbundet ser ut och hur vi hänger ihop. Från början utforskade vi möjligheterna att ha gemensamma stadgar i sin helhet, men det var svårt bland annat utifrån att vi har olika bidragskällor, organisationsstrukt och annat som ställer olika krav. 

Arbetet landade så småningom i fem paragrafer som vi ville skulle vara gemensamma för båda organisationerna. Vår dröm om rörelsegemensamma paragrafer fick dock sättas på paus när vuxenförbundets årsmöte valde att besluta om återremiss på detta. Det förslag som fördes fram av vuxenförbundet var heller inte helt det vi hade kommit överens om förbundsstyrelser emellan. Vår tanke var, och är fortfarande, att vi på sikt ska få till en gemensam inledning på respektive stadgar. Inte att det ska vara en överenskommelse separat från stadgar. Vårt förslag till detta årsmöte har därför blivit helt självständiga stadgar som är fristående.

Inför förbundsårsmötet inkom ett mycket detaljerat och bra remissvar från Stockholms Läns Blåbandsungdom som ledde till många förändringar i förbundsstyrelsens förslag.På förbundsårsmötet fortsatte det med intensiva diskussioner som ledde till 8 förändringsyrkanden och ett beslut om att anta stadgarna i en första läsning. För att stadgarna ska bli gällande och ersätta de gamla behövs ytterligare ett beslut på nästa ordinarie årsmöte. 

Helheten i de nya stadgarna skiljer sig markant från nuvarande stadgar och den som är mer intresserad bör läsa båda i sin helhet. Det är förändringar i form, struktur och innehåll. De viktigaste innehållsförändringarna tas upp nedan. 

De främsta förändringarna i de nya stadgarna

Åldergränser

En stor skillnad mot nuvarande stadgar är att den övre åldersgränsen för medlemskap flyttas från 40 år till 25 år. Det införs även en begränsning på att endast medlemmar kan vara förtroendevalda, såvida medlemsföreningen inte beviljar undantag. Medlemsföreningar kan bevilja undantag upp till 35 års ålder. Det beslutades även om en tidsfrist som säger att detta ska vara implementerat senast 2024.

Detta innebär att det finns ett stort arbete i flera föreningar som måste starta idag för att hinna i mål. 3 år kan i nuläget kännas som lång tid, men för flera föreningar innebär denna förändring ett krav på att göra en generationsväxling och det kan ta tid. 

Förbundsstyrelsen har också särskilt poängterat att förändringen handlar om vem som ska ha makten i framtiden. Unga som leder unga är ledordet. Det handlar på intet sätt om att äldre är mindre värda. Tvärtom är på många sätt de äldre engagerade som finns idag på många sätt ovärderliga. Stadgeförändringen ska inte ses som en förminskning eller ouppskattning av det enorma arbete som bedrivits av många. Det handlar istället om att ingen tyvärr är odödlig eller outtröttlig. Det finns en bortre gräns för hur länge äldre personer kan fungera som en krycka för de unga medlemmarna och de föreningar som är beroende av äldre som förtroendevalda kommer fortsätta vara det utan någon katalysator för förändring. Detta utifrån perspektivet att generationsväxlingen inte skett av sig själv i hitintills. Förbundet kommer finnas med för att bidra med stöd, pepp och engagemang för att vi gemensamt ska gå i mål med att lämna över makten till nästa generation.

Förbundsstyrelsen vill också poängtera att vi inte vill att äldre människor ska försvinna från SBU i sin helhet. Blåbandsrörelsen i stort är en generationsöverskridande verksamhet och bör så vara i framtiden. Det handlar i slutändan om att flytta den formella makten över ungdomsverksamheten till ungdomar. Det finns inget förbud, utan kommer tvärtom vara väldigt välkommet för medlemmar i Sveriges Blåbandsförbund att engagera sig i verksamheten. Stadgeförslaget innebär inga hinder för den som är 26 år eller äldre att vara involverad i verksamhet eller bidra med sitt kunnande och sin energi.

Andra förändringar

Denna lista är inte heltäckande utan ett urval:

  • SBU blir “religiöst oberoende” istället för att bedriva verksamhet “i ekumenisk anda”. 
  • SBU har längre ingen representant i styrelsen för SBF. SBF utser ingen revisor för SBU.
  • SBU skriver in syfte och uppdrag i sina egna stadgar istället för att hänvisa till SBFs stadgar.
  • SBU för in tydliga definitioner för vad en medlem, förening respektive distrikt är och hur de fungerar. 
  • Distriktens ombud till årsmötet har minskat till 2 fasta ombud.
  • Regleringen av förbundsstyrelsen är nu av övergripande karaktär och detaljerna regleras istället av stydokument som förbundsstyrelsen förfogar.
  • Skrivelser om valberedningens uppdrag har införts.