Skip to content

ANDTS – Skuggstrategin!

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Det S som kommit till står för Spel om pengar. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi. Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed
också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa. En ”skugg-” är något som skapats av andra än de som ska lägga fram det officiella förslaget. Om någon av våra medlemmar skulle skapa ett eget förslag till budget och skicka in som motion till årsmötet, skulle den kunna kallas ”skuggbudget”.

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

Skuggstrategin består av 5 kapitel och redogör för alla 5 områden, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

  • Kapitel 1: är en inledning till Skuggstrategin och består av bakgrund, definitioner och disposition
  • Kapitel 2: ANDTS-politikens inriktning
  • Kapitel 3: ANDTS-konsumtion och skador i Sverige
  • Kapitel 4: Hur ANDTS-arbetet ska styras och organiseras
  • Kapitel 5: Förslag på insatser

I nuläget har 28 ideella organisationer ställt sig bakom Skuggstrategin, däribland Sveriges Blåbandsungdom och Sveriges Blåbandsförbund. Vi har också deltagit på olika samarbetsmöten och gett inspel till utformningen.

Om du vill läsa skuggstrategin i sin helhet kan du klicka här. En liten varning innan du klickar på länken, du har 159 fullspäckade sidor framför dig, så se till att du sitter bekvämt.

Under hösten kommer vi alla gemensamt att jobba på olika sätt för att påverka och se till att så stora delar som möjligt av skuggstrategin kommer in i regeringens förslag som förväntas blir klart till januari 2021.