Skip to content

Riskfaktorer för barns och ungas narkotikabruk eller narkotikarelaterade problem

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny rapport som går igenom risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem. Det är uppdelat i ett faktablad som sammanfattar resultaten på två sidor och sen rapporten i sin helhet på 55 sidor.

Riskfaktorer som studien fann

Sambandet är sällan direkt

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta barn inte börjar använda narkotika och av de barn som växer upp under dessa omständigheter som tas upp i denna översikt är det få som kommer att börja använda narkotika. De identifierade riskfaktorerna har sällan ett direkt orsakssamband med narkotikaanvändning.

Livsvillkor och levnadsförhållanden

  • lägre socioekonomisk position
  • låga eller ofullständiga betyg i nionde klass
  • förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos
  • att vara med om en allvarlig händelse i familjen

Sociala nätverk och levnadsvanor

  • pojkar som erbjudits cannabis som unga i högre grad uppger senare narkotikabruk än de som inte har erbjudits cannabis.
  • tidigt och dagligt bruk av cigarretter har ett samband med senare cannabisanvändning.

Individnivå

  • adhd
  • självskadebeteende
  • beteendeproblem

 

Faktan är hämtad på Folkhälsomyndighetens hemsida och du kan läsa mer HÄR.

Faktabladet hittar du här!

Rapporten hittar du här!