Skip to content

can:s nationella skolundersökning 2022

Här kommer en sammanfattning av CAN:s nationella skolundersökning 2022

alkohol

Sammantaget har alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar minskat kraftigt sedan millennieskiftet. För de flesta konsumtionsmått som följs har nivåerna mer än halverats. Bland niondeklassarna stannade dock nedgången av i några år, men de två senaste åren har nivåerna sjunkit igen. I årets undersökning svarade 38 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

tobak

I årets undersökning uppgav 9 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiets år 2 att de röker. Bland gymnasieeleverna innebar detta dock en liten uppgång jämfört med året innan.

Snusningen (oavsett snussort) har ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt kraftig har uppgången varit bland flickor. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att pojkar snusar än att flickor gör det. År 2022 var det 11 procent i årskurs 9 och 24 procent bland gymnasieeleverna som snusade.
Vad gäller specifikt vitt snus uppgav 22 procent i nian och 40 procent i gymnasiet att de provat vitt snus någon gång. Det är en uppgång jämfört med året innan.

Andelen som använt e-cigaretter under den senaste månaden var år 2021 cirka 5 procent i både nian och gymnasiet. I årets mätning hade det ökat till 20 procent i nian och 24 procent i gymnasiet. Totalt sett hade 44 procent i nian och 62 procent i gymnasiet rökt, snusat eller använt e-cigaretter någon gång.

narkotika och icke-förskrivna läkemedel

Under 2022 svarade 6 procent av niondeklassarna att de någon gång använt narkotika. Det var mer än dubbelt så vanligt bland gymnasieeleverna, där 15 procent gjort det någon gång. Sett till hela mätperioden har nivån varit stabil även bland gymnasieeleverna. I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet. I undersökningen efterfrågas även om eleverna använt narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination i separata frågor. Om även eleverna som uppgett att de använt receptbelagda narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination definieras som narkotikaerfarna, skulle andelarna i årets undersökning som någon gång använt narkotika uppgå till 15 procent i stället för 6 procent för niorna. Motsvarande siffra för gymnasieeleverna skulle vara 20 procent i stället för 15 procent.

sniffning, boffning och lustgas

Andelen elever som har sniffat eller boffat ett preparat har minskat över tid och ligger nu på historiskt låga nivåer. År 2022 uppgav 4 procent av niondeklassarna och 3 procent av gymnasieeleverna att de gjort detta någon gång. Sniffning/boffning är ungefär lika vanligt bland pojkar och flickor i nian.

På gymnasiet är det vanligare bland pojkarna än flickorna. År 2022 ställdes för första gången frågor om användningen av lustgas. I årskurs 9 uppgav 6 procent att de använt lustgas någon gång. I gymnasiet var CAN Rapport 215 6 (70) CAN:s nationella skolundersökning 2022 motsvarande andel 17 procent. Det var lika vanligt bland pojkar och flickor. Erfarenheter av lustgas var vanligare i storstadskommuner och storstadsnära kommuner. 

Läs mer på CANs hemsida:
https://www.can.se/publikationer/cans-nationella-skolundersokning-2022/